Algemene Voorwaarden
Just Be YouAlgemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 – Levering en uitvoering
Artikel   10 – Abonnement

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Just Be You
Handelend onder de namen: JustBeYou.nl

e-mail: info@justbeyou.nl

BTW-nummer: NL174009859B01
KvK-nummer: 24353251


Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Wanneer u het aanbod aanschaft heeft u automatisch toestemming gegeven om bovenin de website vermeld te worden. Wilt u dit niet dan heeft u het recht om dit te laten verwijderen/niet opgenomen te worden. Neem hiervoor simpelweg contact op via info@justbeyou.nl 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd kan worden, is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen. 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de klantenservice.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 10 – Abonnement

 1. Als abonnee van JustBeYou.nl krijg je elke maand automatisch toegang tot een nieuw onderdeel online. 
 2. Het abonnement gaat in op de datum waarop JustBeYou.nl de betaling van de consument heeft verwerkt.
 3. Voor het gebruik van het abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een eenmalig-aanbod) die op de website vermeld staat. JustBeYou.nl behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door JustBeYou.nl onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt.
 4. De consument kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen via e-mail en/of zijn of haar account.
 5. Door het aanschaffen van een abonnement autoriseert de consument JustBeYou.nl om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven via de door consument geselecteerde betalingsmethode.
 6. Geïncasseerde bedragen dienen te worden gestorneerd via de bank van de consument op het moment dat ondernemer en consument overeen zijn gekomen dat er een situatie is voorgedaan waarbij de consument het recht heeft om te storneren.
 7. JustBeYou.nl is gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien JustBeYou.nl niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
 8. JustBeYou.nl verricht geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte producten.
 9. Je hebt toegang tot je abonnement zolang je lid bent. Als je jouw lidmaatschap beëindigt, vervalt de toegang vanaf de datum dat je lidmaatschap is beëindigd.
 10. Je kunt het jaarabonnement opzeggen voordat de nieuwe termijn is verstreken en/of factuur is verzonden of automatische incasso is geïnd. Als je nieuwe factuur van de nieuwe periode is verzonden, dan dient deze uiteraard te worden betaald door jou. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.
 11. Bij beëindiging van het abonnement komen alle aanspraken van de consument jegens JustBeYou.nl te vervallen.

Artikel 11 - Opschorting, annulering en tussentijdse beëindiging door de cursist/client

 1. JustBeYou.nl kan te allen tijde beslissen de overeenkomst schriftelijk op te schorten of te beëindigen, zonder daardoor schadeplichtig te zijn.
 2. Bij annulering van deelname aan een workshop/training/event/programma zonder schriftelijk bericht (e-mail) , wordt het deelname bedrag niet gerestitueerd. 
 3. Bij annulering van deelname tot twee weken voor aanvang van het event wordt het bedrag gerestitueerd (mits via e-mail wordt geannuleerd). Minder dan twee weken verplicht men zich tot betaling van 50% van de totale verschuldigde deelnamekosten. Bij annulering van deelname binnen één week voor het event wordt geen restitutie gegeven. Wel is de toegang (mits JustBeYou.nl via e-mail op de hoogte is gesteld) overdraagbaar aan een ander persoon. 

Artikel 12  Aansprakelijkheid

 1. JustBeYou.nl en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens JustBeYou.nl geleverde zaken en/of diensten.
 2. JustBeYou.nl is nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op JustBeYou.nl rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis

Artikel 13 Geheimhouding

 1. JustBeYou.nl is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar client/opdrachtgever is bekend geworden. De opdrachtnemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. 

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen JustBeYou.nl en de opdrachtgever/consument/client is Nederlands recht van toepassing.Extra uitleg Retouren

Is het bestelde product niet helemaal wat je er van verwachtte? Jammer!


Natuurlijk mag je de producten retourneren of ruilen. En natuurlijk kan dit zonder van reden te geven. 


De bestelde producten dienen dan wel ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd te worden. Je hebt hiervoor 14 kalenderdagen, na ontvangst van de producten, om te melden per e-mail dat je één of meerdere producten retour wilt sturen.


Alvorens je het product retour stuurt, stuur ons dan een e-mail dat je het bestelde product wilt retourneren. 
Zo weten wij dat er iets retour komt.


Je hebt vanaf het moment van het aanmelden 14 dagen om het product retour te sturen. Verpak het product goed als je het naar ons retour stuurt (het liefst in de verpakking waarin het naar jou is verzonden).


Producten die retour worden gestuurd zonder aanmelding per e-mail vooraf, of waarbij de retour termijn van 14 dagen is verstreken worden NIET in behandeling genomen.


Na ontvangst van de complete retourzending zal Just Be You het order bedrag inclusief de verzendkosten (indien betaald) van de bestelling terugstorten op je bankrekening. De kosten voor het retour sturen betaal jij. Bij een deel van de bestelling retour worden de retourkosten niet vergoed. 


Let op! Je dient alles te retourneren ook als je een 'gratis' cadeau bij je bestelling hebt gekregen anders wordt deze verrekend met de retourbetaling. 


Indien iets speciaal voor jou wordt gemaakt en/of aangepast, kan er geen aanspraak worden gemaakt op retour.

© justbeyou.nl | All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer 

Share This
0